Stevns Garderforening

Stiftet 1913

På denne side finder man alt om generalforsamlingerne

Generalforsamling 2024 blev afviklet fredag den 22 MAR kl. 1800 på Traktørstedet Højeruplund. 31 GL Gardere var fremmødt.

Der blev uddelt 10 foreningstegn. (1 stk. 60-årstegn / 5 stk. 50-årstegn / 4 stk. 40-årstegn / 1 stk. 10-årstegn - og 3 stk. medlemstegn). Fordelingen kan læses i REF.

FEB-69, Preben Rasmussen blev tildelt æresmedlemsskab som følge af foreløbig 36 år som fanebærer.

NOV-78, Hans Henrik Thyssen blev til ligeledes tildelt æresmedlemsskab som følge af foreløbig godt 35 år som kasserer.

 

*****

Læs indkaldelser og referater mm herunder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddrag af vedtægterne:

§6 Generalforsamling

6.1

Generalforsamlingen er Stevns Garderforenings øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes altid i årets første kvartal.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virke i det forløbne år, og regnskabet mm. fremlægges for godkendelse. Regnskabet skal være afleveret til valgte revisorer senest 2 uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlinger vælger og besætter posterne jfr. pkt. 6.5.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødte antal medlemmer. For fremmøde og stemmeret kræves der betalt kontingent.

6.2

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel med direkte medlemshenvendelse pr. mail eller postbrev.

6.3

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde og skriftlige senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag vedtages ved almindeligt stemmeflertal.

6.4

Forslag til ændringer af vedtægterne skal være modtaget hos bestyrelsen senest ved kalenderårets udgang op til en ordinær generalforsamling. Vedtægtsændringer kan vedtages når 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.

6.5

Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

 • Udpegning af stemmetællere
 • Valg af dirigent og referent
 • Beretninger 
 • Aflæggelse af regnskab og budget – herunder fastsættelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg til bestyrelsen m.fl.
 • I lige år: To bestyrelsesmedlemmer
 • I ulige år: Tre bestyrelsesmedlemmer 
 • Hvert år: To suppleanter for 1 år.
 • Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år i lige år.
 • Valg af Fanebærer og en reservefanebærer for 2 år i ulige år.

 

6.6

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når ¼ af medlemmerne, ved skriftlige henvendelse til bestyrelsen, forlanger dette. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme vis og vilkår som ordinær generalforsamling.