Stevns Garderforening

Stiftet 1913

Generalforsamling - På denne side varsles generalforsamlingen først på året - samt adgang til referater mm.

Fredag den 22 MAR 2019 blev der afviklet ordinær generalforsamling på Traktørstedet Højeruplund.

Jubilarer m.fl. fik deres tegn samme aften.


 

Bagest fra venstre: MAJ-64, Max Laursen – NOV-78, Lars Juel Clement, JUL-78, Claes Stolshøj, JUL-78, Carsten Petersen, 112-JAN-62, Ib Lykke Pedersen, 610-JAN-68, Hans Egon Pedersen og 415-NOV-67, Søren Sørensen.

Front fra Venstre: MAJ-73, Leif Larsen,  DEC-17, Joakim Naur Jensen (medlemstegn), APR-06, Henrik Stolshøj og JUL-94, Henrik Ravnshøj Olsen.

 

 Stevnsbladet/uge 14|2019

 

****

Læs referater mm herunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddrag af vedtægterne for Stevns & Omegns Garderforening

§ 6 Generalforsamling

6.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.

Ordinær generalforsamling afholdes senest 15. maj.

På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning om virksomheden i det forløbne år.
Regnskabet fremlægges til godkendelse, valg af bestyrelse, revisorer og fanebærer foregår.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødte medlemmers antal.

Regnskabet afleveres til revision senest 14 dage før generalforsamlingen.

6.2 Ordinær generalforsamling indkaldes skriftlig senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

6.3 Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og vedtages ved almindelig stemmeflertal.

6.4 Forslag til ændring af vedtægterne må være tilstillet bestyrelsen senest ved kalenderårets afslutning, og kan vedtages når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

6.5 Generalforsamlingen skal omfatte følgende dagsorden:

1)    Valg af dirigent

2)    Beretninger

3)    Aflæggelse af regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent

4)    Behandling af indkomne forslag

5)    Valg til bestyrelse m.v.

    a)    i lige år: valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

    b)    i ulige år: valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

    c)    valg af 2 suppleanter – hvert år

6)    Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år

7)    Valg af fanebærer og 1 reservefanebærer for 2 år

8)    Eventuelt

6.6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når 1/4 af medlemmerne ved en skriftlig henvendelse til bestyrelsen forlanger det.

Denne generalforsamling indvarsles af bestyrelsen ved bekendtgørelse i bladene eller ved skriftlig henvendelse til medlemmerne senest 14 dage før.