Stevns Garderforening

Stiftet 1913

Generalforsamling - På denne side varsles generalforsamlingen først på året - samt adgang til referater mm.

Generalforsamlingen 2020 er berammet til fredag den 27 MAR, kl. 1800 på Traktørstedet Højeruplund - indkaldelse udsendes jfr. [Vedtægternes § 6].

Gule Ærter kr.: 190,- eller Wienerschnitzel kr.: 210,- . Begge tilbud er incl. pandekager med is.

*****

Fredag den 22 MAR 2019 blev der afviklet ordinær generalforsamling på Traktørstedet Højeruplund.

Jubilarer m.fl. fik deres tegn samme aften.


 

Bagest fra venstre: MAJ-64, Max Laursen – NOV-78, Lars Juel Clement, JUL-78, Claes Stolshøj, JUL-78, Carsten Petersen, 112-JAN-62, Ib Lykke Pedersen, 610-JAN-68, Hans Egon Pedersen og 415-NOV-67, Søren Sørensen.

Front fra Venstre: MAJ-73, Leif Larsen,  DEC-17, Joakim Naur Jensen (medlemstegn), APR-06, Henrik Stolshøj og JUL-94, Henrik Ravnshøj Olsen.

 

 Stevnsbladet/uge 14|2019

 

****

Læs referater mm herunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddrag af vedtægterne:

§6 Generalforsamling

6.1

Generalforsamlingen er Stevns Garderforenings øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes altid i årets første kvartal.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virke i det forløbne år, og regnskabet mm. fremlægges for godkendelse. Regnskabet skal være afleveret til valgte revisorer senest 2 uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlinger vælger og besætter posterne jfr. pkt. 6.5.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødte antal medlemmer. For fremmøde og stemmeret kræves der betalt kontingent.

6.2

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel med direkte medlemshenvendelse pr. mail eller postbrev.

6.3

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde og skriftlige senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag vedtages ved almindeligt stemmeflertal.

6.4

Forslag til ændringer af vedtægterne skal være modtaget hos bestyrelsen senest ved kalenderårets udgang op til en ordinær generalforsamling. Vedtægtsændringer kan vedtages når 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.

6.5

Generalforsamlingen skal omfatte følgende dagsorden:

Udpegning af stemmetællere

 

Valg af dirigent og referent

 

Beretninger

 

Aflæggelse af regnskab og budget – herunder fastsættelse af kontingent

 

Behandling af indkomne forslag

 

Valg til bestyrelsen m.fl.

 

I lige år: To bestyrelsesmedlemmer

 

I ulige år: Tre bestyrelsesmedlemmer

 

Hvert år: To suppleanter for 1 år.

 

Valg af revisor og revisorsuppleant for to år i lige år.

 

Valg af Fanebærer og en reservefanebærer for 2 år i ulige år.

 

6.6

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når ¼ af medlemmerne, ved skriftlige henvendelse til bestyrelsen, forlanger dette. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme vis og vilkår som ordinær generalforsamling.